• ساعت : ۲۱:۴:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ 
  • کد خبر : ۴۹۴۵
مزایده عمومی زمینی واقع در میگون

نوبت اول - شهرداری اوشان،فشم، میگون در نظر داردبه استناد مجوز شماره 98/9/26_02/959/2 شورای اسلامی شهر و نظریه های کارشناسی شماره1398/8/26_133 نسبت به فروش ملک متعلق به شهرداری به شرح تصویر فوق اقدام نماید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0