• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۵۱۰۲
مزایده عمومی موتور سیكلت ها نوبت اول
مزایده عمومی موتور سیکلت های شهرداری منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 7/10/99

شهرداری اوشان،فشم،میگون درنظر دارد به استناد مجوز شماره  1399/09/05-02/697/2 و نظریه کارشناس رسمی به شماره 20 الی 1399/09/15 مورخ 99-198/10/1 با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها و قیمت کارشناسی بشرح زیر به فروش موتور سیکلت از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0