• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۵۱۰۱
مناقصه بیمه تكمیلی نوبت اول
مناقصه عمومی بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 7/10/99

نوبت اول

شهرداری اوشان،فشم،میگون در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1398/12/17-021293/2 نسبت به اجرای پروژه جدول ذیل اقدام نماید.

عنوان پروژه : بیمه درمانی تکمیلی پرسنل شهرداری حدود 600نفر/ مبلغ پروژه  18/700/000/000/مبلغ سپرده  ریال: 935/000/000

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0