پنج‌شنبه, 1 فروردين 1398
پورتال شورای اسلامی

اخبار

اعضای شورای شهر
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>رئیس شورای اسلامی شهر :آقای مجید آقامحسنی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای شکرالله حاتمی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای محمودرضا صالحی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای وحید خانی اوشانی</div>
  • <div style='text-align: center;font-size: small;'>آقای امیر عباسی</div>

5.0.4.0
V5.0.4.0