دسته بندي اخبار 
مزایده  عمومی خودروهای شهرداری نوبت اول
کد خبر : ۵۱۰۳
مزایده عمومی خودروهای شهرداری منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 7/10/99
مزایده عمومی موتور سیكلت ها نوبت اول
کد خبر : ۵۱۰۲
مزایده عمومی موتور سیکلت های شهرداری منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 7/10/99
مناقصه بیمه تكمیلی نوبت اول
کد خبر : ۵۱۰۱
مناقصه عمومی بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 7/10/99
صفحه1از212.بعدي.برو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0